Vážení zákazníci, přestože nás můžete v souladu se zásadami zpracování a ochrany osobních údajů s jakýmkoliv dotazem týkajícím se ochrany osobních údajů kontaktovat, obecné odpovědi na nejčastější dotazy uvádíme pro zjednodušení na této stránce.

Jaké osobní údaje momentálně shromažďujeme a uchováváme?
Osobní údaje, které uchováváme, vyplývají z obchodního vztahu, který máme se zákazníkem. Uchováváme tedy především informace, které nám byly poskytnuty zákazníkem v rámci objednávky zboží nebo služeb, a které jsou nezbytné k jejímu vyřízení a k plnění zákonných povinností – mohou zahrnovat identifikační a kontaktní údaje jako jméno a příjmení, příp. akademický titul, název obchodní firmy, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu / sídla / místa podnikání, dodací adresa, kontaktní e-mailová adresa a telefonní číslo. Se souhlasem zákazníka zpracováváme pro marketingové a obchodní účely kontaktní e-mailovou adresu za účelem možného vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb a v souvislosti s budoucím oslovením zákazníka.
Sleduje nebo jinak monitoruje naše společnost shromážděné osobní údaje? Například pro účely získání demografických informací o zákaznících?
Ano – sledujeme údaje získané prostřednictvím cookies a Google analýz pro vyhodnocování prodejních schopností prostřednictvím webu. Tyto analýzy jsou součástí interních pravidel nakládání s osobními údaji a způsoby použití jsou popsány ve firemních pravidlech. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením používaného webového prohlížeče.
Z jakých zdrojů pochází shromažďované osobní údaje?
Osobní údaje získáváme od zákazníků z jimi odeslané objednávky zboží či služeb. Dále získáváme některé osobní údaje prostřednictvím cookies, jejichž zpracování je možné zamezit nastavením používaného webového prohlížeče.
Jak jsou osobní údaje používány?
Osobní údaje jsou používány primárně pro vyřízení objednávky a k plnění zákonných povinností, např. v daňové oblasti. V případě potřeby mohou být též použity v rámci vedení zákaznických sporů.
Používá naše společnost osobní údaje i pro jiné účely, než pro které byly původně shromážděny?
Ne, naše společnost používá osobní údaje pouze k původnímu účelu v souladu s obchodními podmínkami a zásadami zpracování a ochrany osobních údajů.
Kde má naše společnost osobní údaje uloženy?
Osobní údaje jsou uloženy na firemních serverech, zakódovaných počítačích, noteboocích, tabletech a mobilních telefonech. Dále jsou v interní firemní databázi i6, v datových zálohách a v listinné podobě v zabezpečených prostorách společnosti.
Ve kterých geografických lokalitách jsou osobní údaje v naší společnosti uloženy?
Osobní údaje jsou uloženy a jsou přístupné z České republiky.
V jakém formátu jsou osobní údaje v naší společnosti uchovávány?
Emaily, disky, papíry.
Má naše společnost systém archivace zahrnující správu osobních údajů?
Ano – systém pravidelné archivace je součástí interních pravidel správy osobních údajů.
Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?
Osobní údaje jsou naší společností uchovávány po dobu trvání smlouvy, po dobu požadovanou právními předpisy případně po dobu, která je nezbytná k ochraně našich oprávněných zájmů. Konkrétní doba v jednotlivých případech je vymezena v čl. 5 zásad zpracování a ochrany osobních údajů, kterými se řídíme.
Jakým způsobem se naše společnost zbavuje osobních údajů, u kterých již neexistuje důvod k dalšímu držení?
Údaje v elektronické podobě – bezpečně vymazány nebo přepsány. Papír – bezpečně skartován.
Kdo má přístup k námi zpracovaným osobním údajům?
Přístup k osobním údajům je určen pozicí zaměstnance a jeho přístupovými právy. Každý zaměstnanec má přístup pouze k osobním údajům, které potřebuje k výkonu své činnosti.
Sdílíme osobní údaje s dalšími partnery nebo subjekty třetích stran?
Ne - nikdy nesdílíme ani neprodáváme osobní údaje jiným subjektům.
Komu můžeme předávat osobní údaje při plnění závazků z uzavřených smluv?
Při plnění svých závazků a povinností ze smluv využíváme též odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají námi předávané osobní údaje, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci našich pokynů a nesmí je využít jinak. Jde zejména o přepravce zboží, poskytovatele platebních bran, znalce, advokáty, auditory, správce IT systémů, poskytovatele internetové reklamy nebo obchodní zástupce. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým je uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.